Общи условия

Общи условия на образователен център „Медиа” годишно обучение

 1. Общи разпоредби

  1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношения между Медиа и потребителите на услугите на Медиа.
  2. Услугите се осигуряват от Медиа въз основата на индивидуален договор, сключен със съответния клиент.
 2. Основни понятия

  По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение.
  „Курсист” е всяко физическо лице, което ползва услугите на Медиа.
  „Родител” е родителят или настойникът на курсист под 18 години.
  „Годишно обучение” е обучение  с продължителност най-малко 8 месеца и най-много 9 месеца.
  Годишното обучение е разделено на два срока. Първият срок е от 15 септември до края на месец януари. Вторият срок е от месец февруари до 31май.
  „Записването (регистрацията) включва попълване на регистрационен формуляр, подписване на индивидуален договор и плащане на такса.

 3. Записване за обучение

  1. Записването става чрез попълване на регистрационен формуляр, подписване на индивидуален договор за обучение и правилник за вътрешния ред  и заплащане на таксата за обучение в определените срокове, съобразно индивидуалния договор. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места. Преди записването се прави диагностичен тест за определяне на нивото по чужд език.
  2. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на таксата, съобразно индивидуалния договор.
  3. Индивидуалните договори с курсисти под 18 г. се подписват с родител/настойник.
 4. Такси, начин на плащане и отстъпки

  1. Такса
   Таксата за обучение и стойността на учебните пособия  са посочени в индивидуалния договор.
  2. Начин на плащане
   • Таксата на обучение може да бъде заплатена наведнъж или на вноски през учебната година, съгласно индивидуалния договор.
   • При попълване на регистрационните документи курсистът/родителят посочва данните, по които иска да му бъдат издавани фактури за стойността на обучението и учебните пособия.
  3. Отстъпки от обучението
   Курсистите могат да ползват следните отстъпки:
   • 10% при еднократно плащане – отстъпката се ползва, когато курсистът заплаща своята такса наведнъж и то преди началото на учебната година.
   • 20% отстъпка за втори член от семейството
    Отстъпката за втори член на семейството се ползва, когато в Медиа се обучава повече от един член на семейството. Под член на семейството се има предвид майка, баща, брат или сестра. Отстъпката се ползва от записалия се втори по време член на семейството.
   • 10% отстъпка за втора услуга
  4. Отстъпката се ползва тогава, когато по едно и също време курсистът посещава 2 услуги в Медиа.
  5. Отстъпки не се натрупват. Ползва се по-голямата от тях.
 5. Прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на клиента

  1. Когато курсистът е записан за конкретно обучение, той заема място в групата за целия период на обучение. От гледна точка на преподаването и качеството на усвояване на учебния материал, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист след първите четири седмици от началото на обучението. При едностранно прекъсване от страна на курсиста  Медиа не възстановява заплатената такса, а курсистът дължи останалите вноски до края на учебния срок.
  2. Ако на курсист се наложи да прекъсне обучението поради изключителни обстоятелства, Управителят може да одобри молба за прехвърляне на част от платената такса. Молбата за прехвърляне на част от платената такса се подава в писмена форма за разглеждане от Управителя. Размерът на частта, която ще се прехвърли, се изчислява като от стойността на оставащите часове, които не са посетени  след получаване на писмената молба за прекъсване на курса, се извади административна такса в размер на 10% от внесена от курсиста сума. Прехвърлената такса може да се ползва през последващите 6 месеца от същия курсист или от друг член на семейството.
  3. Курсистът може  да прекрати сключен договор 2 седмици преди стартирането на избраната услуга, като се удържат 10% от стойността на услугата, за която е сключен договорът.
  4. Ако курсистът е платил вноска по договор за ранно записване за учебна година и на тази база е използвал намаления за летни дейности, но прекрати договора си съгласно условията на т. IV.3. от настоящите Общи условия, освен горепосочената удръжка от 10% от стойността на услугата, той дължи и стойността на използваните през летния период намаления.
  5. Курсистът може  да прекрати сключен договор 2 седмици преди стартирането на избраната услуга, като се удържа административна такса в размер на 10% от внесената сума.
  6. Със записването си курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на остъствие и пропускане на учебни занятия Медиа не връща част от таксата на курсиста.
  7. При по-продължителни отсъствия или по болест, по преценка на преподавателя, курсистът може да бъде поканен на допълнителни часове за индивидуална работа.
 6. Прекратяване на обучението от страна на Медиа

  1. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на Медиа в следните случаи:
   • Лошо поведение на курсиста. Медиа има правото да прекрати обучението на курсист, който има лошо поведение и с това пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.
   • Неплащане на такса. Медиа има правото да прекрати обучението на курсист, който забави плащане повече от 3 работни дни, спрямо сроковете посочени в индивидуалния договор, освен ако не се предоговори нов срок.
  2. При забавяне или неплащане на първа или пълна вноска курсистът не може да започне своето обучение.
  3. Обучението се извършва в групи от минимум 6 курсисти. При група по-малка от 6 курсисти, Медиа си запазва правото да предложи други схеми на обучение, посочени в индивидуалния договор или да  отмени обучението. В такива случаи се предлага алтернатива в друг филиал или възстановянане на цялата такса за обучение. Такса за обучение се връща в пълен размер, както и сумата за учебници единствено и само при отмяна на курс, като учебниците трябва да бъдат върнати във вида, в който са получени. Такси за учебници не се възстановяват, ако учебникът е загубил търговски вид.
 7. График на занятията. Обучение

  1. Графикът на занятията се прави преди началото на всеки срок, като Медиа се съобразява само и единствено със смяната  на курсистите в държавните/частните училища.
  2. Годишното обучение е групово и при изготвяне на графика Медиа не се съобразява с програмата или с други занимания на курсистите извън смяната им в държавните/частните училища.
  3. Програмите за първи и втори учебен срок може да са различни.
  4. Родителят е длъжен да информира за смяната на курсиста 2 седмици преди началото на всеки срок.
  5. Медиа си запазва правото да прави промени  в графика на учебните занятия.
  6. При провеждане на обучението в Медиа курсистите могат да ползват само и единствено оригинални учебни пособия. Внасянето на копирни материали не се разрешава.
 8. Ваканции

  1. Провеждането на обучение в Медиа по време на ваканциите в училищата се регламентира в индивидуалния договор.
 9. Сертификат и следващ курс на обучение

  1. Сертификат за успешно усвоено езиково ниво получава всеки курсист, чиито резултати през учебната година покриват установените академични стандарти.
  2. Програмата и нивото на курсиста за следващата учебна година се определя на база резултатите, постигнати през цялата учебна година и финалния изпит.
 10. Конфиденциалност и защита на лични данни

  За предоставянето на услугите Медиа може да събира, обработва, използва и съхранява лични данни на курсиста и неговите родители/настойници. При записване за услуга, курсистът и неговите родители/настойници предоставят доброволно необходимите лични данни и се съгласяват да бъдат ползвани във връзка с осъществяването на услугата.

 11. Предложения, жалби  и молби

  Предложения, жалби и молби могат да бъдат подавани на info@mediaedu.bg.
  Подадените предложения или молби се разглеждат и решават от Медиа не по-късно от един месец от получаването им.

Настоящите Общи условия се утвърждават със Заповед на Управителя и влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 01.05.2015 г. Медиа прави общите си условия публични за клиентите си, като ги публикува в уебстраницата си и поставя на подходящи общодостъпни места в офисите си  и предоставя достъп на клиента до тях при сключване на договора. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става чрез публикуването на променените Общи условия в уебстраницата на Медиа .

Приемам горните Общи условия, неразделна част към Договор за ……………………………………………/дата…………

Дата:……………….                         …………………              ……………………………………………………………………………………………..
Подпис                                   три имена

До 18-годишна възраст договорът се подписва само от родителя/настойника.

Фейсбук месинджър